N 19

LOT: L. G.

Չափսեր
Զամբյուղ: 30x55, բազկաթոռ: 73x78x80x35x57, փափկաթոռ փոքր: 26x57, փափկաթոռ միջին: 32x64, փափկաթոռ մեծ: 38x83, լամպ մեծ 120x90, լամպ փոքր: 55x42
Մանրամասն
Զամբյուղ, բազկաթոռներ, փափկաթոռներ, մեծ լամպ, փոքր լամպ, պլանտեր
Մոդել
Jackie

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.
N 19
L. G.