N 31

LOT: L. G.

Չափսեր
Բարձրություն. 87 սմ, խորություն 60 սմ, երկարություն. 51 սմ, նստատեղի բարձրություն. 47 սմ, նստատեղի խորություն. 47սմ
Մանրամասն
Աթոռներ
Մոդել
Charla by Covet House

Նման ապրանքներ

N 9
L. G.
N 12
L. G.
N 13
L. G.
N 11
L. G.
N 18
L. G.
N 19
L. G.
N 15
L. G.
N 16
L. G.
N 30
L. G.
N 39
L. G.
N 18
L. G.
N 19
L. G.
N 20
L. G.
N 21
L. G.
N 22
L. G.

ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ

N 31
L. G.
N 31
L. G.
N 31
L. G.
N 31
L. G.
N 31
L. G.
N 31
L. G.
N 31
L.G.
N 31
L. G.